Fond za zaštitu okoliša FBiH i JKP Čistoća doo Cazin potpisali su dana 30.03.2018.godine ugovor o sufinansiranju projekta „Nabavka komunalnih vozila za selektivno prikupljanje reciklažnog otpada“.

Projekat je apliciran na javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017.godinu (JP2017/1).
Sredstva će se koristiti za nabavku 2 nova vozila za reciklažni program čija je ukupna vrijednost 84.346 KM sa PDV-om. Implementacija plana aktivnosti je u završnoj fazi.
Ciljevi projekta su unaprijeđenje tehničkih kapaciteta za upravljanje otpadom, smanjenje količina odloženog otpada na deponiji i povećanje količina otpada koji se reciklira, kao i jačanje svijesti o potrebi pravilnog odlaganja, prikupljanja i upravljanja komunalnim otpadom.
Fond za zaštitu okoliša FBiH učestvuje u sufinansiranju projekta u iznosu od 20.000 KM, a Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK u iznosu od 20.000 KM.