Na osnovu člana 8.i13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBIH (službene novine FBiH, broj 49/06) člana 24. i 118. Statuta općine Cazin ( Službene novine općine Cazin broj: 13/10) i člana 115. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Cazin,(Službene novine Općine Cazin, broj: 1/11), Općinsko vijeće Cazin, na svojoj XVI redovnoj sjednici održanoj dana18.02.2011.godine, donosi ODLUKU o javnim parkiralištima na području općine Cazin.
Na 69. sjednici Nadzornog odbora JKP “Čistoća“ d.o.o Cazin, održanoj 24.08.2011. godine, donešen PRAVILNIK o organizaciji rada javnih parkirališta na području općine Cazin.
PARKING SLUŽBA djeluje u okviru JKP „ČISTOĆA“ d.o.o. Cazin te ima nadležnost i obavezu kontrole na svim javnim parkiralištima u općini Cazin.

PLAĆANJE USLUGE PARKIRANJA
Za korištenje parking prostora korisnik plaća novčanu naknadu za koju se ispostavlja račun (tiket).
Račun (tiket) za parking sadrži:
– Zonu koja pripada korištenom parking prostoru
– Vrijeme i datum parkiranja kao i vremensku važnost parkiranja
– Iznos cijene koštanja parking prostora
– Ostale informacije

SMS plaćanje, m-parking

Uz standardan oblik naplate putem parking aparata, parkiranje na javnim parkiralištima može se platiti i putem mobilnog telefona :

zona…….broj tel……cijena
I …….. 061/11761…..1KM /1h
II…….. 061/11762…..0,5KM/1h

CIJENA PARKIRANJA
Za korištenje javnog parkirališta korisnik za jedno motorno vozilo plaća jednokratnu naknadu prema tarifnim zonama:
• Cijena parking prostora u nultoj parking zoni iznosi 1,00KM / 30 min,
• Cijena parkiranja za javna parkirališta u I zoni iznosi 1,00 KM / 1h,
• Cijena parkiranja za javna parkirališta u II zoni iznosi 0,50 KM / 1h,
• Cijena parkiranja za javna parkirališta u III zoni iznosi 1.00 KM / DAN,
• Cijena mjesečne karte iznosi 50 KM,
• Cijena godišnje 350,00 KM,
• Cijena godišnje karte (vinjete) za stranare iznosi 20,00 KM.

Mjesečna i godišnja parking karta se može koristiti samo u II i u III zoni.

SPECIJALNO VOZILO „ PAUK“

Pauk vozilo obavlja poslove premještanja i uklanjanja nepropisno parkiranih i ostavljenih motornih vozila na javnim površinama grada Cazina. Navedene poslove obavljamo na osnovu Odluke Općinskog vijeća Cazin broj: 2/11 od 02.03.2011. godine i ovlaštenja MUP-a USK-a broj: 05-2/01-04-2-65/12 od 06.01.2012. godine.

Cijena premještanja vozila „ PAUKOM“
• premještanje specijalnim vozilom “pauk“ iznosi 70,00 KM,
• pokušaj premještanja specijalnim vozilom “pauk“ iznosi 35.00 KM.