Svakodnevnica u mehaničarskoj radioni JKP”Čistoća” d.o.o Cazin je redovno servisiranje svih vozila u preduzeću i održavanje ispravnosti voznog parka.
Održavanje vozila u JKP”Čistoća” d.o.o. Cazin veoma bitno jer redovnost odvoza otpada ovisi o ispravnosti vozila,tako da sa sigurnošću možemo reći da više od 80% kvarova na našim vozilima otklanjamo u vlastitoj radioni.