Obavještavaju se svi građani Općine Cazin (fizička i pravna lica), te korisnici komunalnih usluga da je članom 35.Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Cazin br.3/07) izričito zabranjeno : iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, te bacanje snijega ispred zgrada na ulice.

JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin je angažiralo sva raspoloživa sredstva, uključujući mehanizaciju i ljudstvo u cilju što bržeg i efikasnijeg raščišćavanja putnih komunikacija, ulica, trotoara, trgova u gradskom području.

Zbog neprestanih padavina i velikih nanosa mole se svi građani na zajedničku suradnju na način da svako ispred svojih ulaza i trotoara očisti snijeg kako bi se omogućilo normalno kretanje pješaka trotoarima i odvijanje saobraćaja.