Divlje deponije su nelegalna odlagališta koja zauzimaju mali prostor i sadrže ograničene količine otpada, a najčešće su formirane neposredno uz put u blizini naseljenog mjesta, korita rijeka te strmim padinama, na kojima se vrlo teško može pristupiti čišćenju i odvozu deponovanog materijala. Ove deponije nisu ograđene, tako da se na tim mjestima često mogu vidjeti domaće životinje, ptice, insekti i slično. Divlje deponije su van čovjekove kontrole i nerijetko se zapale, pa izazivaju opasnost koju požar predstavlja za susjedna područja, uključujući štetu od velikih požara. Zdravstveni rizik za ljude je velik, posebno za stanavništvo koje živi u blizini divljih deponija, a isto tako može doći i do širenja  bolesti i infekcija zbog prisustva mogućih prenosnika zaraze ( muhe, glodari, ptice, životinje i sl.), iz čega proizlazi da su divlje deponije potencijalni zagađivači vazduha, vode kao i zemlje.

Pozivamo sve građane grada Cazina da prijave ovakvo nelegalno odlaganje otpada porukom na Facebook stranici JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin.

PRIJAVITE OVDJE!

Kestenčica se zahvaljuje na čuvanju okoliša i zdravlja!!!

Kestenčica se zahvaljuje na čuvanju okoliša !!!