Služba odvoza

Služba za odvoz i reciklažu bavi se odvozom neopasnog otpada što je i osnovna djelatnost preduzeća, prikupljanjem i odvozom kabastog otpada reciklažom komunalnog otpada na mjestu nastanka i održavanjem odlagališta-deponije“Meždre-Vlaški do”.

Služba odvoza i reciklaže raspolaže sa 8 (osam) specijalnih vozila za prikupljanje otpada i to:

  • – 6( pet ) specijalnih vozila za odvoz otpada.
  • – 2( dva) samopodizača za kontejnere.
  • – 1(jedan) kombi namijenjen za prevoz reciklažnog otpada.

kamion3Odlukom o komunalnom redu Općine Cazin „ Službene novine općine Cazin”br:03/07 je određeno da se korisnikom komunalnih usluga smatraju sva pravna i fizička lica u općini, tako da je poslovna politika preduzeća u narednom periodu usmjerena da ovu uslugu pruža svim onim dijelovima naše općine, odnosno korisnicima gdje uslovi infrastrukture dozvoljavaju.
Trenutna pokrivenost odvozom otpada , našom uslugom pokriveno je cca 85% domaćinstava naše opštine.

JKP „ČISTOĆA” d.o.o Cazin komunalni otpad odlaže na lokaciji „Meždre –Vlaški do”.
Postojeću deponiju koriste još i komunalna preduzeća iz općine Bosanska Krupa i Bužim.
Sav dovezeni otpad na deponiju se planira radnim mašinama i naknadno pokriva internim materijalom. Na deponiji postoji 24h (satno) dežurstvo, sa zaposlenicima iz sva tri preduzeća.
U 2013.godini otpočeli smo sa realizacijom plana prilagođavanje deponije „Meždre Vlaški do” koje obuhvata tri općine Cazin, Bosanka Krupa i Bužim.

Reciklaža

Savremeno upravljanje otpadom ne podrazumijeva samo prikupljanje i deponovanje otpada.
Napor i pažnja za dobrim i odgovornim upravljanjem usmijerava se ka njegovom smanjenju.
Otpad je dobro razdvojiti na mjestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sekundarni otpad se može iskoristiti. Otpad koji se može prikupljati i uspiješno reciklirati jeste: stari papir, karton, PET ambalaža, PET folija, AL limenke i ostalo.
Tako recikliranom otpadu dajemo ponovnu upotrebnu vrijednost u smislu njegove prodaje kao sirovine, pri tome nije zanemariv ljudski angažman odnosno mogućnost zapošljavanja novih radnika.
Za potrebe reciklaže posjedujemo opremu kao što je reciklažno dvorište, dvo-komornu presu za presovanje papira i najlona te jedno teretno vozilo kombi namjenjeno za prikupljane reciklažnog otpada.
Za sve detaljne informacije obratite se na e-mail službe: odvoz.otpada@cistoca.baOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.