Uprava preduzeća je zauzela stav da je JKP „Čistoća“ d.o.o Cazin dužno u potpunosti poštivati odluke i naredbe Kriznih štabova F BiH, USK-a i Gradskog kriznog štaba,  kao  i odluke i naredbe  Ministarstva zadravstva F BiH i USK-a.

Ovom Odlukom uređuje se rad službi JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin dok traje opasnost od širenja zaraze corona virusom na slijedeći način:

  • Administrativni poslovi u upravi preduzeća, te poslovi službe parkinga i održavanja saobraćaja obavljaju se na način da potrebne poslove po službama obavlja minimalan broj radnika u kontinuitetu od 14 dana (ako priroda posla dozvoljava samo po jedan radnik u kancelariji), dok je drugi dio radnika dužan biti u kućnoj izolaciji. Pomenuti poslovi se obavljaju u periodu 07,00 – 15,30 h. Nakon proteka ovog vremena radnici se rotiraju.
  • Radnici koji su u kućnoj izolaciji dužni su biti dostupni na mobilne telefone 0- 24 h dnevno, a u evidenciji radnih sati će im se evidentirati plaćeno odsustvo.
  • Tehničke službe preduzeča čiji je rad nezamjenjiv uslov pružanja usluga od opšteg životnog interesa (služba dvoza otpada, služba javne higjene grada i građevinske operative) rade u punom kapacitetu.
  1. Blagajna Preduzeća će obavljati rad sa strankama radnim danima dvokratno i to u vremenu od 07:30 – 10:00 i od 11:00 – 13:00 sati.
  •  U vremenu od 10:00 – 11:00 sati će se vršiti dezinfekcija prostorija blagajne Preduzeća.
  • Korisnici usluga mogu ulaziti u blagajnu Preduzeća isključivo pojedinačno, te su isti dužni održavati sigurnosni razmak od radnika na blagajni Preduzeća od minimalno 1,5 metar.
  • Rad sa strankama u administrativnom dijelu uprave se svodi na minimum, samo u slučaju krajnje hitnosti. Ulazak u prostor uprave osim blagajne Preduzeća će biti do daljnjeg omogućen isključivo po najavi i dogovorenom odnosno potvrđenom sastanku.
  • Sva lica (uključujući radnike i korisnike) prilikom ulaska u upravnu zgradu preduzeća dužna su koristiti zaštitne maske i rukavice, te izvršiti dezinfekciju ruku sa dezinfekcionim sredstvom koje se nalazi na ulazu u zgradu,