Javno komunalno preduzeće ’’Čistoća’’ Cazin je nakon podjele JP ’’Komunalije’’ registrovano kao samostalno privredno društvo kod Kantonalnog suda u Bihaću, rješenjem broj: U/l-601/03 od 13.05.2003. godine. Matični registarski broj subjekta upisa je: 1-5008-00.

Općinsko vijeće Cazin je svojom Odlukom broj: 01/V-05-4028/05 od 31.05.2005. godine izvršilo usklađivanje ranije Odluke o organizovanju JKP ’’Čistoća’’ Cazin od 23.11. 2002. godine sa Zakonom o privrednim društvima (Službene novine FBiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH (’’Službene novine F BiH’’ broj 8/05).

Kod Kantonalnog suda u Bihaću dana 04.07.2005. godine izvršen je upis promjene firme i oblika, tako da je sada puni naziv firme: Javno komunalno preduzeće ’’Čistoća’’ d.o.o. Cazin, a skraćeni naziv firme je JKP ”Čistoća” d.o.o. Cazin.