Poziv građanima

Medicinski otpad je otpad koji se proizvodi u zdravstvenim ustanovama. Rukovoditelj zdravstvene ustanove u skladu sa svojim ovlastima dužan je da preduzima mjere na zaštiti djelatnika zdravstvene ustanove, djelatnika na transportu otpada i sektora za upravljanje otpadom kao i na zaštiti šire javnosti od rizika po zdravlje kao poslijedica proizvodnje medicinskog otpada u zdravstvenoj ustanovi.

U medicinski otpad ubrajaju se: infektivni otpad (podloge i biološki materijali iz laboratorija, materijal za jednokratnu upotrebu, materijal i pribor koji je došao u kontakt s krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika itd.); oštre predmete (igle, lancete, štrcaljke, skalpeli i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posjekotinu); farmaceutski otpad (lijekovi i kemikalije koji su vraćeni s odjela gdje su bili proliveni, rasipani ili im je istekao rok upotrebe i sl.); posude pod pritiskom (bočice koje sadrže inertne plinove pod pritiskom pomiješane s aktivnim tvarima – antibiotik, dezificijens i sl.) itd.

Medicinski otpad se odlaže u posebne kontejnere, a ne na neovlaštena mjesta tj. u kontejnere na javnim površinama koji su namijenjeni za odlaganje komunalnog otpada.

S obzirom da se medicinski otpad ubraja u opasni otpad, molimo sve građane da prijave ovakvo nelegalno odlaganje ove vrste otpada porukom na Facebook stranici JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin.

OVDJE!