Služba javne higijene grada, građevinske operative i pijaca

Služba javne higijene i građevinske operative ostvaruje značajan udio u prihodima preduzeća izvršavajući poslove održavanja javne čistoće, uređenja i održavanja zelenih površina i saobraćajnica. Javnom higijenom grada osiguravaju se nezamjenjivi uvjeti života i rada građana, ustanova, institucija i ostalih subjekata na području naše općine. Upravo zbog svog značaja i položaja ova služba je od posebnog značaja i interesa za preduzeće, a djelokrug njenog rada obuhvata širok spektar poslova koje možemo svrstati u dvije osnovne grupe:

– zajednička komunalna potrošnja.
– individualna komunalna potrošnja.

Zajednička komunalna potrošnja sadrži slijedeće komunalne poslove:

a) Javna higijena grada,
b) Zimska služba,
c) Ostali poslovi.

a) Program javne higijene grada sadrži:

1. Ručno i mašinsko čišćenje javnih površina,
2. Generalno čišćenje javnih površina,
3. Pranje javnih površina,
4. Hitne intervencije,
5. Čišćenje slivnika i uličnih rešetki,
6. Čišćenje korita Čajinog potoka,
7. Odvoz i deponovanje otpadnog materijala,
8. Održavanje zelenih površina,
9. Ostali poslovi.

b.) Zimska služba

Zimska služba izvodi se po Programu zimskog održavanja grada kojeg donosi JU “Komunalno- stambeni fond” Općine Cazin. Zimska služba traje četiri mjeseca i to od 15.11. tekuće godine do 15.03. naredne godine.

Radovi koji se izvode u toku zimskog održavanja grada su :

– kombinirano (mašinsko i ručno) čišćenje snijega sa ulica, trotoara, trgova, prilaza javnim ustanovama, stepeništa i drugih javnih površina neophodnih za odvijanje saobraćaja,
– kombinirano posipanje svih površina koje se koriste za komunikaciju, odabranom mješavinom kamenih materijala frakcije 4-8 mm i industrijskom soli, nakon čišćenja,
– po prestanku padavina sakupljanje i odvoz snijega,
– skidanje snijega sa ukrasnog bilja, i uklanjanje polomljenih grana drveća, u parkovima na djelovima putnog pojasa ulica i dr.,
– čišćenje slivnika i uličnih rešetki,
– raskopavanje leda i uklanjanje istog,
– sakupljanje abrezivnog materijala sa utovarom i odvozom sa svih površina, po prestanku zimske službe,
– čišćenje, metenje, sakupljanje otpadaka, pražnjenje korpi za otpatke, utovar i odvoz istog,
– i svi interventni poslovi vezano za zimsko održavanje i higijenu grada.

Za ove poslove angažirani su strojevi, mehanizacija, radnici iz građevinske operative i javne higijene grada. Bitno je za naglasiti specifičnost ovih poslova, pošto su naše ulice strme i uske, a geografski položaj i konfiguracija terena kao i nepropisno parkirana i ostavljena vozila, predstavljaju velik problem u kvalitetnijem izvršavanju ovih poslova.

Pod ostalim radovima (po grantovima) a koji se financiraju preko JU “Komunalno stambenog fonda”, misli se prvenstveno na :

– krpanje udarnih rupa gradskih ulica i lok.puteva,
– te čišćenje rigola i bankina na lok.putevima
– zbrinjavanje pasa lutalica na području općine Cazin
– sanacija divljih deponija
– održavanje spomen obilježja NOR-a na području općine Cazin
– hitne intervencije
– ostali radovi.

Individualna komunalna potrošnja

Individualna komunalna potrošnja sastoji se od:

a) Vršenje usluga trećim licima,
b) Pijace,

a.) Vršenje usluga trećim licima

Ovi radovi izvodili su se na osnovu ponuda, ugovora, narudžbi i poziva, usluga odvoza pitke vode, pranje površina cisternom, izvođenje građevinskih radova, iznajmljivanje građevinskih mašina, uklanjanjem bespravno postavljenih i izgrađenih objekata, a na osnovu rješenja o izvršenju i drugo.

b.) Pijace

Naše Preduzeće organizuje pijacu na dva lokaliteta i to: Tržnica na malo u ulici Bošnjačkih šehida, i Stočna pijaca u mjestu Slatina. Poznato je da je otvaranjem mnogih trgovačkih objekata u našoj Općini došlo do velike konkurencije u procesu prodaje robe široke potrošnje koja se prodaje i na našoj pijaci. Posebno treba pomenuti i činjenicu da i pored naše pijace egzistira i pijaca na Incelu, a također na području naše Općine postoje i pijace u skoro svakoj MZ-i te postoji nelegalna prodaja na raznim lokacijama u gradu što dodatno usložnjava ovaj problem.Bitno je naglasiti da svakim danom opada interes za rad na pijaci i smanjuje se broj korisnika usluga na pijaci. Sve su to momenti koji su od uticaja na finansijsko poslovanje naše pijace.

Služba raspolaže sa sljedećom mehanizacijom:

– Kamion kiper-MERCEDES
– Kamion kiper-IVECO
– Cisterna FAP 14/14 prevoz vode
– Rovokopač ICB
– Kombi za prevoz radnika
– Auto-čistilica
– Motorne kosačice za travu, živicu i šiblje
– Motorna pila za drvo
– Rezačica asfalta
– Valjak BOMAG