Na području opštine Cazin uspješno je okončala i akcija „April – mjesec čistoće“. U akciji je najeći dio tereta preuzela na sebe JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin i uspješno realizirala sve preuzete obaveze.

„April-mjesec čistoće“

Sprovodio se kroz niz akcija na uređenju gradskih i prigradskih naselja općine Cazinu u kojima su bili uključeni:
• Općina Cazin.
• JKP „Čistoća“ d.o.o.Cazin- nosioc aktivnosti,
• JU „Komunalno stambeni fond“ Cazin,
• RTV Cazin
• JU „Veterinarska stanica“ Cazin,
• Vijeće mladih općine Cazin
• USK šume- „Šumarija“ Cazin,
• Lovačko društvo „Jelen“,
• „Udruženje ribolovaca“ općine Cazin,
• Biciklistički klub Cazin
• Udruženje mladih „ ASDA „
• Udruženje mladih „Stari grad Ostrožac“,
• Inspekcija
• Planinarsko društvo Cazin
• Udruženje građana „Pozitiva“
• Obdanište „Hasnija Omanović“
• Osnovne škole

Općina Cazin izvršila je finansiranje reklamnog materijala,izrada letaka,plakata,zakupa reklamnih površina,tabili upozorenja i drugo

JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin kao nosioc aktivnosti na projektu maksmalno se uključila u realizaciju i provođenje aktivnosti („Akcija – mjesec čistoće“ 2014.godine na području opštine Cazin),raspoloživom radnom snagom kadrovima i mehanizacijom .
Na raspolaganju je bilo aktivirano: Skip ICB, kamion Samo –podizač za prevoz veliki kontejnera, kamion kiper i pet specijalnih vozila za odvoz komunalnog otpada.

Također je u „Aprilu-mjesecu čistoće“ , JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin ponudila našim korisnicima,pravnim fizičkim licima plastične kante za prikupljanje smeća po nabavnoj cijeni s tim da bi se izvršile zamjene teških buradi i nepraktičnih buradi gdje bi se olakšalo radnicima „Čistoće“ prilikom istresanja otpada.

-USK šume – „Šumarija“ Cazin- je od 22.03.2014.godine.radila na aktivnostima u čišćenju šuma rejon Japića Brdo – Donja Koprivna – Gornja Koprivna sa svojim radnicima ,a sav sakupljeni otpad je deponovan uz putne pojaseve koje je JKP „Čistoća“ d.o.o Cazin pokupila i odvezla.

-Osnovne škole na području općine Cazin u toku mjeseca Aprila provodile su akciju na uređenju škola i školskih dvorišta .

-Mjesne zajednice općine Cazin- sa dostavljenim lokacijama o divljim deponija uključile su se u čišćenje istih sa mještanima.

-Plan aktivnosti obuhvatao je i prikupljanje kabastog otpada iz gradskih i prigradskih naselja općine Cazin te sanaciju divljih deponija po Mjesnim zajednicama za 2014.

U okviru akcije „April –mjesec čistoće“, a s ciljem edukacije djece predškolskog uzrasta u vrtiću i školama o značaju očuvanja životne sredine, članovi Vijeća mladih općine Cazin organizovali su „Eko radionice“ za najmlađe. Prvu radionicu priredili su u Dječijem obdaništu „Hasnija Omanović“ u Cazinu, gdje su kroz razne sadržaje i video prezentaciju, nastojali dočarati mališanima važnost čiste sredine u kojoj žive. Slične edukativne programe vjeće mladih je realizovalo i u 7 osnovnih škola na području općine Cazin.
s 1s 5

„Realizacija projekta „April -mjesec čistoće“ odvijala se planiranom dinamikom. Imali smo i edukacijski dio, koji zajedno sa našim partnerima -Vijećem mladih obavljeno u obdaništu, kod onih, kojima je najbitnije govoriti o ekologiji i očuvanju sredine“ –kazao je Sedin Šišić, direktor JP „Čistoća“ Cazin.s

IZVRŠENI RADOVI NA SANACIJI DIVLJIH DEPONIJA I PRIKUPLJANJU KABASTOG OTPADA IZ GRADSKIH ULICA I PRIGRADSKIH NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE CAZIN.

1. Dana 22.03.2014.godine izvršena je sanacija divlje deponije u MZ-u G.Koprivna na lokaciji putni pojas Japića Brdo-Bašče – G.Koprivna. Na sanaciji – prikupljanju otpada sa iste radili su radnici Šumarije i Lovačkog društva „Jelen“ a utovar,odvoz i deponovanje otpada izvršilo je JKP „Čistoća“ d.o.o Cazin.Dsc00561

2.Dana 23.03.2014. godine izvršeno je čišćenje divlje deponije na lokaciji –izletište Dobrenica,MZ-a Ostrožac,sanaciju i čišćenje divlje deponije izvršili su Forum žena Ostrožac, a odvoz i deponovanje otpada izvršilo je JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin.

3. Dana 06.04.2014.godine izvršena je sanacija divlje deponije u MZ-i Cazin,padina Stari grad – gradska džamija.Sanaciju divlje deponije izvršilo Udruženje građana Pozitiva a odvoz i deponovanje otpada ozvršilo JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin.

4. Dana 07.04.2014.godine izvršena je sanacija divlje deponije u MZ-i Donja Koprivna na lokaciji putni pojas Bašče – Donja Koprivna – Bajramovići – Konjodor, gdje čišćenje iste vršili radnici US Šuma a utovar , odvoz i deponovanje otpada JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin.
Dsc00570

5. Dana 13.04.2014.godine izvršen je sanacija divlje deponije u MZ-i Tržačka Raštela na lokaciji Mutnica – Toplice – Jezero,sanaciju iste izvršilo je Udruženje ribolovaca „Mutnica“ dok su odvoz izvršili radnici JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin

6. Dana 16.04.2014.godine izvršeno čišćenje divlje deponije u MZ-i Pećigrad,lokacija Todorovski put –Purići a sanaciju iste vršili su mještani MZ-e dok su odvoz i deponovanje izvršili radnici JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin

7. Dana 19.04.2014.godine izvršeno je čišćenje divlje deponije u MZ-i Skokovi na lokaciji Ćoralići – Skokovi a sanaciju iste vršili su mještani MZ-e dok su odvoz i deponovanje izvršili JKP „ Čistoća“ d.o.o. Cazin.
F 1

8. Dana 19.04.2014.godine izvršeno je čišćenje divlje deponije u MZ-i Osredak,lokacija hale Agrokomerca – šumski pojas Dubrave,sanaciju iste vršili su Planinarsko društvo Cazin i Biciklistički klub Cazin sa svojim pobratima iz Švicarske a odvoz i deponovanje izvršili JKP „ Čistoća“ d.o.o. Cazin.
Dsc00499
9. Dana 20.04.2014.godine izvršeno čišćenje divlje deponije u MZ-i Stijena ,lokacija Razvale – Perčin, sanaciju iste izvršili su članovi lovačkog društva “Jelen“ a odvoz i deponovanje otpadnog materijala izvršilo je JKP „ Čistoća“ d.o.o. Cazin.

10. Dana 28.04.2014.godine uzvršeno je čišćenje divlje deponije u MZ-i Polje,lokacija Hadžići – Perčin, sanacija iste vršena je na licu mjesta uz pomoć mještana , a ostalo je izvršilo JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin

11. Dana 11.05.2014.godine izvršeno je čišćenje divljih deponija u MZ-i G.Koprivna, lokacije „Umprofor“, „Kriva Bukva“ i „I II Borići“.Sanaciju divljih deponija izvršavali su u velikom broju omladinci i volonteri općine Cazin, mještani MZ-e G.Koprivna a akcija ja nazvana „ LET , S DO IT-OČISTIMO ZEMLJU ZA JEDAN DAN“ utovar odvoz i deponovanje otpada izvršilo je JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin.
F 1
F 4

12. Dana 22.05.2014.godine izvršeno čišćenje divlje deponije u MZ-i Polje,lokacija „Jazmak“.Sanaciju divlje deponije izvršilo je JKP“Čistoća“ d.o.o. Cazin

Ukupno saniranih divlji deponija je 12
• MZ-a G.Koprivna,lok ,Japića brdo-Bašče –G.Koprivna
• MZ-a Cazin,lok.padina Stari grad –gradska džamija
• MZ-a Ostrožac,lok.izletište Dobrenica
• MZ-a D.Koprivna,lok. Put.pojas Bašče-D.Koprivna-Bajramovići-Konjodor
• MZ-a Tr.Raštela,lok.Mutnica-Toplica-Jezero
• MZ-a Pećigrad.lok.Todorovski put-Purići
• MZ-a Skokovi,lok.Ćoralići –Skokovi
• MZ-a Osredak,lok.hale Agrokomerca-šum.pojas Dubrave
• MZ-a Stijena.lokacija Razvale-Perčin
• MZ-a Polje,lokacija Hadžići –Perčin
• MZ-a G.Koprivna,lok.Umprofor,Kriva Bukva,I i II Borići
• MZ-a Polje,lokacija Jazmak

13. Dana 21.04.2014.godine JKP“Čistoća“ d.o.o. Cazin izvršila je odvoz kabastog otpada iz mjesnih zajdenica: Cazin-šira zona (naselja:Osmanagići,Strane,Puškari,Vignjevići),MZ-a Stijena, MZ-a Čizmići, MZ-a Slatina,MZ-a Donja Koprivna a na utovaru i odvozu otpada- krupnog(kabastog) bili su angažirani radnici preduzeća.

14. Dana 22.04.2014.godine JKP“Čistoća“d.o.o. Cazin izvršila je odvoz kabastog otpada iz Mjesnih zajednica:Ostrožac(gl.cesta Gnjilavac – Ostrožac),Prošići,Vrelo-Osredak,Skokovi,Pećigrad,G.Koprivna , Ljubijankići,Cazin a na utovaru i odvozu otpada –krupnog (Kabastog) bili su angažirani radnici preduzeća.

15. Dana 23.04.2014. godine JKP“Čistoća“d.o.o. Cazin izvršila je odvoz kabastog otpada iz Mjesnih zajednica:Ćoralići,Polje, Majetići,Miostrah,Krivaja,Hatići,Platnica,Gnjilavac,Cazin a na utovaru i odvozu otpada – krupnog(kabastog) bili su angazirani radnici preduzeća.

16. Dana 24.04.2014.godine JKP“Čistoća“d.o.o. Cazin izvršila je odvoz kabastog otpada iz Mjesnih zajednica: Cazin(Seferagići,M.Lisa,Lojićka,H.Brdo,Muhadžeri,Karaula,ul.“Kasima Ljubijankića Čaruge“,Šepići,naselje pored „Isie“,Klen,Kolište,Kula,Stovrela,J.Brdo),Bašagići,Kapići,Selište,Liskovac , Mutnik a na utovaru i odvozu otpada – krupnog (kabastog)bili su angažirani radnici preduzeća.

17. Dana 25.04.2014. godine JKP“Čistoća“d.o.o. Cazin izvršila je odvoz kabastog otpada iz Mjesnih zajednica: Tržačka Raštela,Šturlić, Pjanići, Gornja Koprivna- Šehiti- Brezova Kosa,Japići,Pivići,Žunići , Muratovo Brdo,Ćoralići – Lepuzani,Muhaljići, gl. cesta Ćoralića Križ-Ćehića Križ, Gnjilavac, Kličići, a na utovaru i odvozu otpada- krupnog (Kabastog) bili su angažirani radnici preduzeća.

18. Dana 26/27.04.2014.godine JKP“Čistoća“ d.o.o. Cazin izvršila je odvoz kabastog otpada iz MZ Cazin-uža zona (trg Alije Izetbegovića, ul.dr Irfana Ljubijankića, ul.Murata Tatarevića, ul.Invalida domovinskog rata, ul.Nurije Pozderca,ul.5 Korpusa ,ul.Alinac,Ćuprija,ul.Generala Izeta Nanića,ul.Cazinskih brigada,ul.Bošnjačkih Šehida,ul.Žrtava fašizma,ul.Kulina Bana,Žegar,Stovrela,ul.Kula,ul.Logoraša domovinskog rata, ul.Gen.Hamdije Omanovića,trg Zlatnih ljiljana, ul.Nijaza Begića Kese,Alagića ograde,ul.Indire Pjanić, ul.517 O.brigade, ul.Bolnička, ul.Muslimanskih brigada, ul.101 BOB, ul. Patriotske lige, ul.101 MUKB, ul.503 Slavne brigade)

Ukupno odveženog otpada – krupnog(kabastog) je 170 m3

Kao i do sada akcija „April – mjesec čistoće „ je uspješno realizirana na području opštine Cazin.

This slideshow requires JavaScript.