Administrativno-finansijska služba je služba preduzeća koja se sastoji od :

  1. Računovodstva i finansija,
  2. Pravni i opšti poslovi.

Poslovi, zadaci i odgovornosti Računovodstva i finansija:

– Provođenje zadataka predviđenih Planom i programom preduzeća
– Odgovara za ispravnost i zakonsku utemeljenost računovodstvenog evidentiranja promjena
– Vrši finansijske analize poslovanja i dostavlja informacije o finansijskom stanju Upravi preduzeća
– Učestvuje u izradi, realizaciji i kontroli finansijskog Plana poslovanja
– Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena u preduzeću kroz vođenje poslovnih knjiga
– Pripremanje i izrada polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju
– Arhiviranje i čuvanje poslovne dokumentacije iz svog djelokruga rada
– Evidencija korisnika usluga
– Evidencija prometa kupaca i dobavljača
– Fakturisanje i naplata za izvršene usluge
– Sprovođenje novčanih transakcija prema nalogu Uprave
– Usklađivanje stanja iz dužničko-povjerilačkih odnosa sa drugim pravnim licima
– Obračun plata i naknada prema zaposlenima, osnivačkim, upravljačkim i revizorskim tijelima i drugih izdataka za zaposlene
– Sprovođenje naloga za novčane transakcije i praćenje ispravnosti novčanih tokova u preduzeću prema pozitivnim zakonskim propisima
– Obračun i evidencija poreza, doprinosa, taksa i drugih obaveza preduzeća prema zakonskim propisima
– Odgovara za ažurnost, preglednost i usklađenost računovodstvenih evidencija sa pozitivnim zakonskim propisima
– Praćenje i primjena računovodstvenih propisa
– Surađuje i odgovara u dijelu svoje nadležnosti pred inspekcijskim organima uprave
– Vrši analizu naplate potraživanja itd.

Poslovi, zadaci i odgovornosti Pravnih i opštih poslova:

– Provođenje zadataka predviđenih Planom i programom Preduzeća,
– Praćenje zakonskih propisa i sprovođenje istih u Preduzeću,
– Izrada i provođenje normativnih akata u Preduzeću,
– Sastavljanje i podnošenje tužbi i drugih akata za naplatu potraživanja Preduzeća,
– Zastupanje Preduzeća pred sudovima i drugim organima u svim vrstama sporova u okviru ovlaštenja,
– Davanje stručne pomoći u radu komisija i drugih radnih tijela u preduzeću,
– Pripremanje materijala za sjednice Skupštine Preduzeća, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
– Provođenje disciplinskih postupaka u Preduzeću,
– Vrši prijave i odjave zaposlenika kod PIO, Zavoda za zapošljavanje I sl.
– Provođenje postupaka javnih nabavki,
– Organizacija i spovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa Zakonom.